Wyszukiwarka
Produkty


Burak Cukrowy

Burak Cukrowy

Wpływ Humac Agro na uprawę buraka cukrowego.
Wpływ działania Humac Agro na uprawę burak cukrowego badany był  na polu doświadczalno-wdrożeniowym w Pożogu II w  2013 roku.

Odmiany buraka cukrowego, które były zastosowane to: Alegra, Monza, Silvetta, SY Belana. Wszystkie nasiona pochodziły z hodowli Syngenta. Były to odmiany diploidalne, w typie normalnym: Alerga i Silvetta, oraz normalno-cukrowym: Monza i SY Belana. Wszystkie odmiany posiadały wysoką tolerancje na rizomię, oraz na chwościka- nieco mniejszą odporność wykazywała odmiana Monza. Odmiany wysiano polu o powierzchni 1,08 ha. Poszczególne odmiany zajmowały powierzchnię 0,27 ha, zostały wysiane na polu o łącznej długości 200,00 m x 54,00 m w pasach o szerokości 13,5 m siewnikiem mechanicznym 6-sekcyjnym o szerokości roboczej 2,7 m. Wysiano po 5 siewników każdej odmiany.

Warunki glebowe
Gleba mineralna średnia, pseudobielicowa kompleks pszenny dobry kl. III a, wytworzona z utworów lessowych.
Przedplon dla buraków stanowił rzepak jary, uprawiany po wymarzłym rzepaku ozimym.
Nawożenie mineralne które było zastosowane: jesienią 13.11.2012 r. 4 dt ha Polifoski 6 na całość pola (24 N + 80 P2O5 + 120 kg K2O) pod orkę przedzimową, wiosną 16.04.2013 przed siewem na 1/3 pola 34,5 kg N na ha w formie mocznika na obiekcie z maksymalną dawką 500kg Humac Agro, oraz 69 kg N na ha na obiektach na których zastosowano 250 kg Humac Agro i na obiekcie kontrolnym bez Humac Agro.

Siew
Z uwagi na mocno opóźnioną wiosnę, na niskie temperatury gleby siewu buraków dokonano dopiero 22 kwietnia nasionami otoczkowanymi w rozstawie 45 cm co 18 cm w rzędzie na głębokości ok 1,5-2 cm. Stan gleby w okresie siewu nasion był optymalny, gleba była średnio uwilgotniona, podatna na zabiegi mechaniczne i nasiona trafiły do gleby na żądaną głębokość. Pierwsze wschody roślin zaobserwowano w dniu 2 maja 11 dni po siewie.

Obserwacje
Dość ciepła i słoneczna pogoda w I dekadzie maja sprawiła, iż wschody były wyrównane i pierwsze fazy rozwoju roślin przebiegały prawidłowo. Od połowy maja ( po wschodach) wzrosło uwilgotnienie gleby w skutek opadów, stan taki utrzymał się  aż do III dekady czerwca. Opady w tym okresie znacznie przekroczyły normę miesięczną i były przyczyną wystąpienia chorób grzybowych na siewkach młodych roślin. Szczególnie  dużo takich przypadków zaobserwowano na odmianach Silvetta i SY Belana, co było skutkiem nadmiaru wilgoci w glebie i tworzenia się powierzchniowych zastoisk wody na gruncie. Niewielka część roślin buraka zgniła w glebie, obserwowano przypadki zamierania korzeni pod główką i wywracania się więdnących roślin. W tych miejscach z powodu chorób zgorzelowych na korzeniach, liście rośliny więdły a korzenie ulegały zgniliźnie, rośliny takie wywracały się. W późniejszym okresie wobec braku opadów i stwardnienia powierzchni gleby korzenie roślin słabiej przyrastały. Najbardziej ucierpiały odmiany SY Belana, spowodowane było to nieznacznym obniżeniem terenu w tej części pola. W okresie lata dzięki słonecznej pogodzie i ograniczonej ilości opadów rozwój roślin przebiegał prawidłowo. Od początku wegetacji najszybciej następował rozwój odmian Alegra i Monza, nieco słabszy pod względem tempa rozwoju i wzrostu była SY Belana.

Z uwagi na późny termin odbioru korzeni przez cukrownie i sprzyjające warunki pogodowe, zbioru dokonano dopiero 22 listopada. Pryzmę okryto agrowłókniną i do odbioru korzeni w dniu 5 grudnia składowana je na sąsiednim polu.

Plon korzeni i zawartość cukru w korzeniach na podstawie pobranych prób przedstawiono w tabeli wyników.
                                                                                                                                                                                                      
Ogólny plon plantacji:

L.p Odmiana Obsada w tys. Sztuk na ha Plon korzeni w t z ha Polaryzacja w % Plon cukry w t z ha
1 Alegra 108 98,61 18,40 18,15
2 Monza 100 88,10 17,17 15,11
3 Silvetta 104 84,66 18,15 15,37
4 SY Belana 110 68,86 18,54 12,78
Średnia 106 85,06 18,07 15,35

Z przedstawionych danych wynika, iż najlepsza była odmiana Alegra typu normalnego, wydał ona dzięki najwyższej zawartości cukru w korzeniach największy plon cukru z ha. Drugą pod względem plenności była odmiana Monza, trzecią Silvetta i najmniej plenną SY Belana. Odmiany Monza i Silvetta wydały plon cukru z ha na zbliżonym , choć o około 2 tony niższym poziomie niż Alegra. Największą zawartość  cukru w burakach stwierdzono w odmianie SY Belana, choć ostateczne wyniki produkcyjne tej odmiany były słabsze niż pozostałych, zapewne w skutek niesprzyjających warunków rozwoju (słabsze tempo rozwoju od początku wegetacji, późniejsze podtopienie i zaskorupienie gleby w okresie niedoboru wilgoci późnym latem).

Wpływ zastosowania Humac Agro na plon buraka cukrowego.
Pole przeznaczone pod buraki podzielono na trzy pasy o szerokości 18 m. Na I pasie zastosowano nawożenie granulatem Humac Agro w Dawce 500 kg na ha siewnikiem nawozowym, na sąsiednim pasie 250 kg na ha zaś trzeci pozostawiono bez nawożenia granulatem. Również nawożenie wiosenne azotem zostało zmodyfikowane. Na pasie na którym zastosowano 250 kg na ha Humac Agro wysiano 69 kg N na ha, tyle samo N wysiano na pas kontrolny bez Humac Agro, natomiast na pas na który było zastosowane 500 kg na ha Humac Agro wysiano 34,5 kg N na ha w formie mocznika.

Porównanie uprawy plantacji z zastosowanie preparatu Humac Agro w porównaniu do obiektu kontrolnego wskazuje na wyraźny pozytywny wpływ preparatu Humac Agro na plonowanie korzeni, oraz uzyskany plon cukru. Wyniki przedstawione zostały w tabeli poniżej.
Obiekt Plon korzeni w t z ha Zawartość cukru w korzeniach w % Plon cukru w t z ha
Humac Agro 500 kg na ha 95,97 18,12 17,39
Humac Agro 250 kg na ha 86,39 17,65 15,25
Oiekt kontrolny 72,81 18,43 13,42

Po siewie z całej powierzchni pola oraz po zbiorach z inicjatywy firmy Mirpol dwukrotnie pobierano próby gleby w celu określenia zawartości makro i mikroskładników, próchnicy oraz odczynu gleby na którym stosowano Humac Agro w dawce 500 kg na ha, oraz bez preparatu Humac Agro. Stwierdzono również  korzystny wpływ preparatu Humac Agro na przyrost próchnicy w glebie.

Wszystkie analizy gleby z pola okopowych były dokonane przez Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą w Lublinie w trakcie realizacji doświadczeń z preparatem Humac Agro. Wyniki zostały przedstawione w tabeli poniżej.
Wyszczególnienia 08.05.2013    Mirpol 04.09.2013
LORD
Końskowola
02.01.2014 Mirpol
Humac Agro 500 kg/ha Kontrola
Odczyn gleby pHKCl 6,19 4,55 7,26 4,93
P2O5 26,04 19,1 38,0 20,4
K2O 26,0 18,8 25,5 25,2
Mg 7,1 3,6 10,0 5,8
B 1,08 0,54 2,00 0,62
Mn 150,0 122,0 237,0 184,0
Cu 3,2 2,8 4,5 2,5
Zn 8,5 6,2 10,3 7,1
Fe 1002 941 1198 1142
Pb 6,86 - - -
Cd <0,30 - - -
Ni 8,06 - - -
As 2,51 - - -
Hg 0,025 - - -
Zawartość próchnicy 1,18 1,03 1,59 1,14