Wyniki zastosowania Humac Natur AFM w różnych hodowlach zwierząt

Bydło – krowy mleczne

bydloWprowadzenie

Preparaty na bazie kwasów huminowych znajdują swoje zastosowanie również w hodowlach bydła. Znaczenie ma podawanie kwasów huminowych w celu poprawy zdrowia, produkcji, reprodukcji i odporności, jak i w celu terapii wielu schorzeń, szczególnie ostrych zatruć, biegunek, dyspepsji i problemów z metabolizmem.

U krów mlecznych już po kilku dniach od rozpoczęcia podawania można zauważyć wzrost produkcji mleka (o 1 — 1,5 1) i większą zawartość tłuszczu w mleku przy jednoczesnym zmniejszeniu produkcyjnego zużycia paszy. Przy okresowej prewencyjnej aplikacji do karmy poprawia się stan zdrowia zwierząt, mniej jest problemów ginekologicznych, schorzeń kopyt i wymienia, skraca się okres hodowli (średnio o 11 dni) i maleje liczba śmierci zwierząt ( 50%), co w końcowym wyniku odbija się w zwiększonej produkcji mleka przy jednoczesnym zmniejszeniu jego ceny produkcji.

Kwasy huminowe oprócz tego wspierają rozwój korzystnej mikroflory łącznie z probiotykami, stabilizują fizjologiczne pH w żwaczu, zwalniają uwalnianie amoniaku, czym przeciwdziałają rozwojowi kwasicy ketonowej oraz wyraźnie zmniejszają zapachy odchodów.

Dalsze efekty:

 • zwiększenie przyrostów dobowych (średnio o 8%), zmniejszenie zużycia paszy na kg przyrostu (o 7%)
 • poprawa cielności po pierwszej inseminacji
 • ujednolicenie i wyrównanie stada,
 • zmniejszenie występowania biegunek u cieląt i u dorosłych osobników
 • stabilizacja fizjologicznego pH w żwaczu
 • mniejszenie występowania problemów z metabolizmem

Wykorzystanie kwasów huminowych w żywieniu zwierząt wyklucza możliwość powstania nosicielstwa mikrobiologicznego i obecności pozostałości substancji obcych w produktach zwierzęcych.

Spółdzielnia Produkcyjna PD Veľké Blahovo, Słowacja

MVDr. Imrich Bohunický:

Na podstawie wniosku firmy HUMAC s.r.o. podsumowuję krótko doświadczenia związane z aplikacją preparatów z kwasami huminowymi w produkcji zwierzęcej w okresie czasu marzec 2005 – maj 2009. W tym czasie były badane preparaty o dużej zawartości kwasów huminowych ( ponad 60% ), kolejno w cyklu rozwojowym od preparatu HUMEX z importu, przez karmienie surowym HUMACID Basic zarejestrowanym przez ÚKSUP w roku 2006, jako preparat weterynaryjny, HUMAC Natur AFM zarejestrowany przez ÚŠKVBL ( ostatnie dwa lata już dla produkcji słowackiej).

Na wniosek Katedry Chemii, Biologii i Biochemii ÚVL w Koszycach przeprowadziłem eksperyment w PD Veľké Blahovo na wybranych krowach mlecznych w tym samym stadium laktacji /90-100 dni po porodzie/. Preparat HUMEX był aplikowany do mieszanki paszowej w ilości 1 %, aby zapewnić codzienne przyjęcie 100gr/krowę mleczną. Eksperyment trwał od 20 marca do 31marca 2005. Przy jednakowej dawce pokarmowej we wspomnianym okresie wzrosła wydajność w badanej grupie zwierząt o ponad 1 litr ( przed eksperymentem średnia wydajność mleczna wynosiła 17,07 l , a na końcu eksperymentu 18,09 l ).

Na podstawie korzystnych wyników kierownictwo spółdzielni zdecydowało się aplikować ten preparat powierzchniowo dla wszystkich krów mlecznych ( 200 szt. ). Już podczas kwietnia średnia wydajność mleczna przy stałej dawce pokarmowej wzrosła o 2,55 l ( marzec 17,75 – kwiecień 20,3 l ), co przypisywaliśmy szczególnie działaniu kwasów huminowych. Przed aplikacją kwasów huminowych roczna wydajność mleczna była na poziomie 7140 litrów, a podczas skarmiania ustaliła się na 8300-8400 litrów.

Skarmianie preparatów z kwasami huminowymi odbywa się nieprzerwanie do dnia dzisiejszego, ponieważ aplikacja preparatów bardzo korzystnie wpływa na zdrowie produkcyjne hodowli. Teraz podajemy HUMAC Natur AFM. Wydajność mleczna ustaliła się w granicach 9200 – 9400 litrów.

Stan zdrowia i kondycja zwierząt przeszły na wymagany poziom. Poprawiła się cielność po pierwszej inseminacji, nie występują subkliniczne ketozy, ani choroby układu krwionośnego. Zagoiły się wrzody w trudno dostępnych miejscach, w stadzie nie występuje kulawizna, selekcja ograniczyła się i znikła, poważnie zmniejszyła się likwidacja zwierząt, wzrosła liczba laktacji, skrócił się czas pomiędzy kolejnymi wycieleniami, zwiększyła się siła życiowa nowo narodzonych cieląt. Biegunki praktycznie już nie występują, reakcja na słabszą paszę i jej dawkę nie powoduje natychmiastowych objawów klinicznych i spadku wydajności mlecznej. Padnięcia krów przed aplikacją były około 4%, co obniżyło się do zera. Stwierdziliśmy występowanie elementów komórkowych w mleku na poziomie połowy wartości, które były w stanie poprzednim.

Aplikacja preparatu dała się odczuć również w stanie zdrowia cieląt. Rodzą się cielęta zdrowe i zdolne do życia, wyraźnie zmalało występowanie biegunek u cieląt, co objawia się obniżeniem śmiertelności, która dzisiaj jest już sporadyczna.

Zakładam, że detoksykacja i słabe buforowanie żwacza z pewnością wiąże histaminę i tym podobne substancje, które przez to nie przedostają się do krwioobiegu, ani do strefy kopyt i do skóry, nie powoduje trudno dostępnych wrzodów i ropnych zapaleń (zapalenia kopyt). Następuje stabilizacja żwacza ( pH w zakresie 5,9-6, ), tj. Nie dochodzi do kwasicy i wynikających stąd usterek metabolizmu. Lepszy stan zdrowia przynosi lepsze wykorzystanie i poprawę jakości karmy, poprawia samopoczucie i daje wzrost produkcji.

Ogólnie można skonstatować, że profilaktyczna aplikacja preparatu z kwasami huminowymi w cyklicznych dawkach 0,5 – 1,0 % poprawia aktualne zdrowotne i ekonomiczne parametry hodowli HD. Dlatego zaleciłem stosowanie preparatu HUMAC Natur AFM hodowcom w kręgu mojego działania i kolegom weterynarzom.

Różne hodowle  krów mlecznych w województwie lubelskim w roku 2013

lekarz weterynarii  Wojciech Pawluk

Obserwując rozwój hodowli  bydła mlecznego w ciągu ostatnich dwóch dekad widać dość istotny postęp we wzroście wydajności mlecznej krów.       Jest to podyktowane względami ekonomicznymi , gdyż rentowność hodowli w ostatnich czasach jest niezadowalająca. Niestety wzrost poziomu mleczności krów pociągnął za sobą większą predyspozycję do występowania chorób metabolicznych takich jak porażenie poporodowe, zaleganie po porodzie, ketoza. Równocześnie zaczęły występować choroby kończyn np. zanokcica, pojawił się spadek naturalnej odporności wymion, (wzrost komórek somatycznych), oraz zaburzeń cyklu rozrodowego.

W ostatnim okresie zaczęto wprowadzać szereg modyfikacji w hodowli celem wyeliminowania niekorzystnych  warunków sprzyjających występowaniu w/w chorób i przypadłości. Niestety  jednostronne użytkowanie krów mlecznych i intensywne  żywienie celem uzyskania jak największej ilości mleka nie idzie w parze z potrzebami zdrowotnymi krów. Obfite żywienie paszami treściwymi o dużej zawartości białka i energii a jednocześnie niskiej zawartości włókna, które w przypadku przeżuwaczy jest nienaturalne doprowadza do negatywnych wskaźników zdrowotnych, rozrodczych i ekonomicznych.

Największym problemem w hodowli bydła mlecznego jest rozród gdyż krowy, które nie rodzą cieląt, nie odtwarzają laktacji, nie przechodzą  okresu spoczynku (zasuszanie), są nierzadko eksploatowane (dojone) dłużej niż 450 dni laktacyjne, w konsekwencji prowadzi to do niskiej  wydajności wymion i  niskich parametrów mleka, niskiej zawartości tłuszczu i białka.

Dość powszechne staje się, że krowa rodzi jedno cielę na 2 lata lub co gorsze, jedno na 3 lata. Często w ciągu swojego dość krótkiego życia 6-7 lat rodzi jedno lub dwoje cieląt. Mimo leczenia hormonalnego, stosowania różnych metod weterynaryjnych w celu poprawy płodności efekty tych zabiegów są niezadowalające, gdyż indeks inseminacyjny często przekracza 4 a nawet 5 co oznacza, że niejednokrotnie trzeba wykonać 4-5 a nawet więcej zabiegów inseminacyjnych, co wydatnie obniża rentowność hodowli.

Poszukując nowych rozwiązań i środków zacząłem stosować preparat węglowy zawierający kwasy huminowe Humac Natur AFM. Kwasy huminowe wprowadzane w żywieniu u krów mlecznych z dużymi problemami  zdrowotnymi i problemami rozrodczymi zaowocowało postępami  w rozrodzie  i poprawie stanu ogólnego zdrowia krów.

W kilku wybranych oborach zastosowano preparat Humac Natur AFM zawierający 65% kwasów huminowych. Zastosowanie preparatu w żywieniu wybranych krów po 60-70 dniach zaowocowało wystąpieniem wyraźnych objawów rujowych i w wyniku jednego lub dwóch zabiegów inseminacyjnych zwierzęta (samice) zostały zacielone, co zostało potwierdzone badaniem na ciążę po trzech miesiącach od ostatniego zabiegu. Nadmieniam, że nie przerwano podawania kwasów huminowych do czasu potwierdzenia cielności.

Wyniki kontroli płodności prowadzone w tych oborach  przez Federację Hodowców Bydła potwierdziły że :

 • indeks inseminacyjny obniżył się z 5,5 do 2,7
 • w przypadku pierwiastek z 7,7 do 4,5.

Wyniki te dotyczą całego roku 2013, a stosowanie preparatu Humac Natur AFM rozpoczęto w drugiej połowie roku.

Dodatkowo stwierdzono spadek komórek somatycznych, wzrost poziomu białka od 0,2% do 0,5%, wzrost poziomu tłuszczu od 0,4% do 0,6%. Zaobserwowano ograniczenie przypadków występowania biegunek pokarmowych (wiązanie toksyn z paszy przez kwasy huminowe) i biegunek wirusowych (wzrost poziomu odporności). Poprawia się również w tych oborach mikroklimat przez wiązanie związków azotowych, ograniczenie emisji amoniaku, zmniejszenie ilości metanu i siarkowodoru co poprawia dodatkowo wskaźniki zdrowotne odchowywanych cieląt.

Aby potwierdzić skuteczność preparatu Humac Natur AFM trzeba kontynuować stosowanie tego preparatu, wprowadzać do żywienia nowym zwierzętom aby zwiększyć objętość próby. Zachęcać innych hodowców do stosowania kwasów huminowych w żywieniu krów. Poprawienie zdrowotności stada, zmniejszenie indeksu inseminacyjnego, pozyskiwanie jednego cielaka od krowy rocznie poprawia reprodukcję, umożliwia szybszy remont stada, zwiększa pogłowie zwierząt co prowadzi do zwiększenia rentowności hodowli.

lek. wet. Wojciech Pawluk

Wyniki Zastosowania Humacu Natur AFM  w  hodowli  krów mlecznych w  gminie Włodawa , województwo lubelskie, w roku 2013 pod nadzorem lekarza weterynarii  Pana Jaroslava  Karahuty.

Humac Natur AFM był podawany stadu krów rasy HF  liczącemu 30 sztuk od 21.2.2013 w dawce 130-150 g/ szt. /dzień.

Wyniki stosowania:

 • Przez pierwsze kilka dni nastąpiło zmniejszenie produkcji mleka, by po kolejnych  kilku dniach  wrócić do poprzednich wartości. U 6 sztuk krów rasy H F zaobserwowano wzrost ilości mleka  około 3 litry dziennie na sztukę.
 • Po inseminacji – 100% zapłodnienia.
 • Ogólna poprawa jakości powietrza w oborze (niemierzona).
 • Wizualnie ocenione wraz z właścicielem – poprawa ogólnego stanu zdrowia zwierząt.
 • W czasie wiosny w stadzie nie wstępowały wirusowe biegunki, natomiast u sąsiadów rolnika zostały potwierdzone przypadki tej choroby.

 Analiza mleka:

parametr styczeń marzec
białko 3,3 %  3,60
tłuszcz 3,96 % 4,68
komórki somatyczne min.430 000-500 a więcej około 200 000– max. 300
mocznik 133 mg/ litr 250

Producent zdecydował się na regularne  stosowanie  Humac Natur AFM.
MVDr. Jaroslav Karahuta, 8.3.2013

Trzoda chlewna

trzodaW hodowli trzody chlewnej aplikuje się powierzchniowo i zapobiegawczo dawki kwasów huminowych, co powoduje znaczne, wyższe przyrosty dzienne, niższe zużycie karmy na kg przyrostu i większą wydajność mięsną oraz skrócenie czasu tuczu. Zmniejsza się śmiertelność zwierząt szczególnie we wczesnym okresie życia i osiągana jest lepsza kondycja i ujednolicenie stada. To prowadzi do widocznego zwiększenia wskaźnika efektywności tuczu w poszczególnych hodowlach. W zamkniętej hodowli zapewnia to zbliżenie gatunkowych własności genetycznych, równowagę w miocie, dużą zdolność do przeżycia narodzonych prosiąt i mleczność loch aż do odstawienia, co daje podstawy do optymalnego wyżywienia poszczególnych egzemplarzy.

Aplikacja absorbentu na bazie kwasów huminowych w stacjonarnych hodowlach trzody chlewnej na podłogę albo na podściółkę wyraźnie obniża zawartość amoniaku w otoczeniu, co powoduje poprawę warunków pracy, stanu zdrowia zwierząt i zmniejszenie kosztów związanych z zanieczyszczaniem środowiska naturalnego. Korzyścią jest również możliwość wykorzystania odchodów do wzbogacania gleby w azot i kwasy huminowe, co w gospodarstwach ekologicznych o aktywności 4 do 5 lat umożliwia przygotowanie technologii bezodpadowej. Zastosowanie kwasów huminowych przedstawia tu alternatywne podejście do zmniejszenia stężenia amoniaku w miejscu hodowania trzody chlewnej przy wykorzystaniu surowców z własnego gospodarstwa.

Produkty zwierzęce uzyskane w takich hodowlach są czyste, bez pozostałości substancji obcych (lekarstw, toksyn…) i nie są tu wymagane żadne terminy ochronne.

Dla wszystkich kategorii wiekowych zaleca się aplikację terapeutycznych dawek kwasów huminowych przy wystąpieniu biegunki, dyspepsji albo schorzeń skórnych, następnie przy ostrych zatruciach i przy leczeniu anemii prosiąt. Wyraźniejszy efekt osiąga się przy jednoczesnym podawaniu probiotyków.

W hodowli trzody chlewnej bardzo dobrze sprawdziło się zastosowanie preparatu HUMAC Natur AFM. Zaleca się podawanie preparatu ciężarnym maciorom, potem w czasie karmienia mlekiem oraz tucznikom, przede wszystkim w krytycznych fazach tuczu.

Przy aplikacji HUMAC Natur AFM u macior najkorzystniejsza jest dawka podtrzymująca w ilości 0,3 % na jeden miesiąc przed spodziewanym porodem w ilości 0,5%. Podobnie u knurów w procesie tuczu korzystna jest stała dawka podtrzymująca 0,3%.

Przy wystąpieniu dyspepsji i biegunek, przy ostrych i chronicznych zatruciach o różnym charakterze sprawdziło się zwiększenie zalecanego dawkowania do 1% w czasie trwania problemów.

Zastosowanie preparatu zapewnia najlepsze ujednolicenie gatunkowe w zakresie własności genetycznych, wyrównanie miotu, żywotność narodzonych prosiąt, mleczność macior do odstawienia, co zapewnia spełnienie założeń do optymalnego wykarmienia poszczególnych sztuk.

Za pomocą testów mikrobiologicznych stwierdzono, że w tuczu trzody chlewnej włączonej do eksperymentów z zastosowaniem HUMAC Natur AFM, w poszczególnych odcinkach jelita grubego nie stwierdzono laboratoryjnie występowania potencjalnie patogenicznych bakterii Clostridia (stężenie poniżej 10 KTJ/g ). Clostridia mają największy udział w powstawaniu schorzeń układu pokarmowego i osłabieniu odporności. U testowanych zwierząt stwierdziliśmy w krwioobiegu występowanie lactobacilli, kiedy w grupie kontrolnej ( karmionej identyczną karmą bez preparatu HUMAC Natur AFM) przeważała obecność bakterii Clostridia!

Obornik produkowany przez zwierzęta przy podawaniu HUMAC Natur AFM jest wzbogacony kwasami huminowymi (kwasy huminowe nie są przyswajane i są usuwane z odchodami). Taki obornik ze związanym azotem jest pierwszorzędnym materiałem do kompostowania i nawożenia również w gospodarstwach ekologicznych o aktywności 4 do 5 lat.

Hodowla warchlaków

Niżny Lanec, Słowacja, Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna, 2008r.

Stosowano dawkę 5 kg Humacu Natur AFM na tonę paszy.

Liczba zwierząt w hodowli ( szt. ) 278 297
  kontrola próba
Średnia waga ( w  kg ) 6,05 5,90
Końcowa waga ( w kg ) 23,72 27,84
Średni przyrost ( w kg ) 17,67 21,94
Różnica ( w kg ) 4,27
Średnie przyrosty dzienne (w g) 393 488
Spożycie paszy( w kg/kg żywca) 2,17 1,81
Śmiertelność ( szt./% ) 9/3,24% 5/1,68%

Po zakończeniu hodowli stwierdzono, iż karmienie warchlaków z dodatkiem Humac Natur AFM :

 • obniża śmiertelność o blisko połowę;
 • znacznie podnosi dzienny przyrost – o 24%;
 • zmniejsza spożycie paszy na kg przyrostu o 16,90%.

Skarmianie macior

Osadkowski S.A. Skarmiano 4 grupy technologiczne macior po 130 sztuk każda. Okres hodowli 10.12.2012-18.01.2013. Stosowano 5kg Humac Natur AFM na tonę paszy.

Stwierdzono:

 • Mniejszą ilość zaparć i bezmleczności poporodowej niż w grupach kontrolnych.
 • Maciory chętniej pobierały paszę po oproszeniu, co z kolei przełożyło się na mleczność i lepsze wagi odsadzeniowe prosiąt.
 • Prosięta były podczas odsadzenia znacznie cięższe . Przed zastosowaniem preparatu  Humac Natur AFM  średnia waga odsadzeniowa była na poziomie 7,7-7,9 kg. Po zastosowaniu preparatu  prosięta odsadzane miały 3-01-2013- 8,25 kg, 17-01-2013- 8,00 kg, 24-01-2013- 8,1 kg , 31-01-2013- 8,08 kg.
 • Ogólną poprawę odporności objawiającą się mniejszą liczbą biegunek i kulawizn na tle streptococa.

Drób

drobPodobnie, jak u innych gatunków zwierząt również u drobiu kwasy huminowe przyspieszają całkowity metabolizm komórki, wspomagają oddychanie komórek i wytwarzanie energii, co stymuluje organizm do zwiększonego przyjmowania karmy, wykluczenia większej ilości kwasów trawiennych, poprawy odporności i ogólnego stanu zdrowia. Wynikiem jest przyspieszony wzrost, większa produkcja i lepsza odporność na choroby.

W produkcji zwierzęcej i przy produkcji artykułów spożywczych pochodzenia zwierzęcego kwasy huminowe wykazują w szczególności poniższe pozytywne działania:

 • zwiększenie dziennych przyrostów (średnio o 8%), zmniejszenie zużycia paszy na kg przyrostu (o 7%),
 • zmniejszenie śmiertelności szczególnie u kurcząt, ale i u dorosłych osobników (średnio o 50%),
 • zwiększenie nieśności u niosek (średnio o 4%)
 • poprawę jednorodności stada
 • poprawienie upierzenia
 • zmniejszenie wydatków na antybiotyki i inne lekarstwa
 • wyraźne ograniczenie zapachu odchodów

Z powyższego przeglądu wynika, że kwasy huminowe zapewniają dobry stan zdrowia zwierząt, a tym samym zwiększoną produktywność i rentowność hodowli.

Okazuje się, że ilość kwasów huminowych mniejsza od 0,3% nie ma jednoznacznie pozytywnego działania Dawki wyższe od 1% mają już widoczny skutek w postaci ograniczenia wzrostu i produkcji, ale nie stanu zdrowia. Dlatego są one stosowane przy leczeniu chorób, szczególnie układu pokarmowego. Dawki lecznicze są dwukrotnością dawek zapobiegawczych. Ze względu na bardzo małą toksyczność nie trzeba obawiać się przedawkowania, ponieważ nawet 100-krotne przekroczenie dziennej dawki nie powoduje zatrucia.

Z ekonomicznego i produkcyjnego punktu widzenia, jako najskuteczniejsza jawi się aplikacja do mieszanek karmy 0,3 – 0,6% preparatu huminowego. Wyniki eksperymentów na kurczętach potwierdziły, że najlepsze wyniki osiąga się przez aplikację od 1 dnia życia do końca tuczu. W naszych warunkach potwierdzają to prace Demeterovej i kol. z Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej, Košice.

U wielu gatunków zwierząt wykazano, że kwasy huminowe korzystnie wpływają na rozwój użytecznej mikroflory razem z probiotykami przy czym niszczą szkodliwe mikroorganizmy. Zostało to udowodnione w naszych warunkach na brojlerach (Demeterová

i kol., 2008). Eksperymenty, w których była badana przyswajalność karmy wykazały, że podawanie substancji huminowych zwiększa wykorzystanie związków azotowych i energii paszy przez brojlery. Również u drobiu potwierdziło się że kwasy huminowe poprawiają wskaźniki immunologiczne (Demeterová i kol., 2008).

U niosek można przez aplikację kwasów huminowych osiągnąć zwiększenie produkcji jaj, lepszą wykluwalność, przy czym ciężar jaj lekko wzrasta, a grubość i wytrzymałość skorupy nie zmienia się Zwiększona produkcja jaj jest wynikiem przedłużenia krzywej nieśności, co stanowi odbicie lepszego stanu zdrowia niosek. Poprawa nieśności została również potwierdzona dla kaczek i gęsi. W wielu badaniach opisuje się lepsze upierzenie (kurczęta, kaczki, bażanty). Ważne jest to szczególnie u ptactwa wodnego z punktu widzenia wytwarzania pierza, jak i u ptaków, od których wymagana jest dobra lotność, na przykład bażantów i gołębi pocztowych albo zwierząt hodowlanych przy prezentacjach na wystawach.

Pozytywne działanie kwasów huminowych można wytłumaczyć i tym, że ingerują one do regulacji przyjmowania substancji mineralnych – mikro- i makroelementów. Jeżeli w organizmie jest ich nadmiar, wiążą je z sobą, a jeżeli niedomiar, dodają je do organizmu.

Zastosowanie kwasów huminowych w hodowli drobiu ma swoje uzasadnienie, ponieważ ogranicza choroby i śmiertelność, zwiększa parametry produkcyjne, zmniejsza koszty produkcji, a tym samym poprawia całkowitą rentowność. W hodowlach o niskiej rentowności na granicy egzystencji mogą się one stać liną ratunkową. Niemożliwe do pominięcia jest i to, ze mięso i jaja zawierają mniej substancji toksycznych (metale ciężkie, pestycydy, itp.) i dzięki temu dla ludzi są zdrowszymi artykułami spożywczymi. Osiągane jest upierzenie o wyższej jakości, co może wpływać na wyniki i przyznawanie nagród na wystawach.

Hodowla kurcząt na brojlery, Słowacja

Bez leczniczego i zapobiegawczego stosowania antybiotyków.

Hodowla w 4 halach na 20 000 kurcząt w nowej technologii. Hodowca stosuje jako karmę sypkie mieszanki własnej produkcji. Do BR1 dodaje probiotyczny preparat PROPOUL w ilości 1kg na tonę karmy, a do BR1 i BR2 dodaje HUMAC Natur AFM w ilości 5 kg na tonę karmy. Do profilaktyki i leczenia ewentualnych problemów zdrowotnych korzysta z roślinnych preparatów (Carnifarn, Citroenzymix, Nefrovet, Silivet), witamin i dodatków mineralnych zgodnie z aktualnymi potrzebami i stanem zwierząt. W partiach, w których był podawany preparat HUMAC Natur AFM istniała tylko minimalna potrzeba stosowania innych preparatów.

Tabela 1: porównanie 5 cykli hodowli brojlerów w roku 2010, kiedy nie stosowano probiotyków i Humac Natur AFM, ROSS 308, czas tuczu 40 dni

Cykl Średnia liczba kurcząt w hali Średnia śmiertelność % Średnie wykorzystanie karmy
2. 18 300 8,1 1,92
3. 20 500 4,5 1,96
4. 18 100 5,6 1,90
5. 19 000 5,1 1,91
6. 20 300 6,1 1,99

 

Tabela 2: porównanie 3 cykli hodowli brojlerów w roku 2012

Podawano probiotyk Propoul 1 kg na tonę mieszanki karmy do BR1 Humac Natur AFM 5 kg na tonę mieszanki karmy do BR1, BR2 ROSS 308, czas tuczu 40 dni.

Cykl Średnia liczba kurcząt w hali Średnia śmiertelność % Średnie wykorzystanie karmy
3. 15 100 4,05 1,85
4. 17 300 4,10 1,80
5. 20 100 2,55 1,83

W hodowli uzyskiwane są doskonałe wyniki: śmiertelność około 4%, dobre wykorzystanie karmy około 1,83, minimalne odrzuty przy uboju, dobra jakość mięsa. Hodowca wybudował własną ubojnię, ponieważ przy dobrej jakości mięsa kurcząt, bez pozostałości obcych substancji od tego hodowcy towar kupuje coraz więcej odbiorców. Podczas jednego roku hodowlę udało się ustawić tak, aby osiągnęła perfekcyjny wynik gospodarczy, a jakość produktów przekroczyła przeciętny poziom. Hodowla osiągnęła swój cel – hodowanie zdrowych kur bez zastosowania antybiotyków.

Psy

psyAplikacja wewnętrzna kwasów huminowych ewentualnie ich soli jest stosowana w zakresie profilaktycznym i przy leczeniu różnych schorzeń o przebiegu ostrym i przewlekłym.

Ze względu na ich własności preparaty są z powodzeniem stosowane szczególnie przy schorzeniach układu pokarmowego różnego pochodzenia – przy wystąpieniu biegunek, problemach z trawieniem, zaparciach, kolkach i wrzodach. Preparat sprawdził się przy leczeniu anemii (niski poziom czerwonych krwinek, hemoglobiny albo całkowitej objętości krwi), współudziale przy detoksykacyjnym działaniu na wątrobę i stymulowaniu systemu immunologicznego. Doskonałe wyniki osiąga się przy ostrych zatruciach takimi metalami ciężkimi, jak ołów, miedź, rtęć, kadm lub bar oraz przy innych zatruciach, które u psów są spowodowane najczęściej połknięciem toksycznej trutki na gryzonie (środki gryzoniobójcze), przedawkowaniem lekarstw albo umyślnym podaniem zatrutej karmy. Ważne jest przy tym aplikowanie terapeutycznych dawek kwasów huminowych jak najszybciej po pojawieniu się pierwszych objawów, ewentualnie przy podejrzeniu otrucia.

Nadają się one do długotrwałego leczenia chorób nerek, wątroby, trzustki i tarczycy oraz praktycznie przy wszystkich chorobach infekcyjnych.

Kwasy huminowe podaje się zapobiegawczo w krytycznych okresach życia zwierząt, przede wszystkim sukom przed porodem i podczas karmienia w celu poprawy żywotności nowo narodzonych szczeniąt, u starszych psów w celu wsparcia system immunologicznego i dla poprawienia funkcji życiowych u wszystkich grup wiekowych, dla przyspieszenia i poprawy przebiegu rekonwalescencji, szczególnie po poważnych i długotrwałych schorzeniach. Okresowa aplikacja profilaktycznych dawek kwasów huminowych do karmy zapewnia dobry stan zdrowia zwierząt i poprawia ich kondycję.

Zewnętrzna aplikacja kwasów huminowych jest wykorzystywana szczególnie przy chorobach układu ruchu psów takich, jak uszkodzenia albo zapalenia stawów, mięśni, wiązań, ścięgien i kości, skurczach mięśni oraz zapaleniach żył, krwiakach, wybroczynach, itp. Bardzo skuteczne są one przy leczeniu chorób skórnych różnego pochodzenia, na przykład alergii, oparzeń, ran, ugryzień owadów, gnilnych i niegnilnych zapaleń skóry i pazurów i infekcji pleśniowych oraz przy schorzeniach i zapaleniach gruczołów mlecznych u suk, zapaleniach spojówek ocznych, pyska i przewodów słuchowych. Lokalnie można je aplikować w formie okładów, opatrunków, kąpieli, płukanek, itp.

Przykład zastosowania:

 1. Problem z muchówkami u psa:
 2. Wiejski pies łańcuchowy, owczarek niemiecki w wieku około 13 – 14 lat, chowany na zewnątrz.
 3. Już od kilku lat w miesiącach wiosennych, letnich i jesiennych małe muchy gryzą go w uszy, powodują świerzbienie, niepokój i zapalenie skóry. Pies ma egzemę również na udzie, jest w złej kondycji, sierść matowa, w niektórych częściach ciała wyliniała, wygląda staro. Stan został stwierdzony w październiku 2011.
 4. Historia choroby: przed paroma latami pies zjadł trutkę na ślimaki, co spowodowało zwiększenie problemów.
 5. Dostaje granulki z TESCO oraz odpady z kuchni. W czasie uboju również odpady mięsne.
 6. Psu do karmy był przez całą zimę dodawany HUMAC Natur AFM, około pół łyżeczki do herbaty na dzień i probiotyczny preparat PROBIODOG zawsze przez 7 dni co 3 – 4 tygodnie.
 7. Karmienie nie uległo zmianie, dostawał tylko więcej odpadów z kuchni.
 8. Stan w marcu 2012: Pies jest bardzo dobrze odżywiony, wesoły, sierść jest błyszcząca, gęsta, skóra nigdzie nie ma uszkodzeń. Uszy zdrowe, małżowiny uszne bez śladów uszkodzenia.
 9. Stan w październiku 2012: pies jest zdrowy, wesoły. Skóra i sierść zdrowe, bez oznak uszkodzenia. Z muchówkami nie ma już żadnego problemu.

Króliki

krolikiEksperymentalna hodowla królików CVŽV w Nitre, Słowacja

 

A) Eksperymenty na młodych królikach od odstawienia do osiągnięcia ciężaru do uboju to jest od 35  do77 dnia życia

Badane wskaźniki:

 • przyrost masy żywej,
 • zużycie KZ,
 • wykorzystanie karmy,
 • średni dzienny przyrost masy żywej,
 • stan zdrowia,
 • śmiertelność królików,
 • przyswajanie środków odżywczych z podawanej karmy KZ
 • mikrobiologiczne badanie próbek odchodów i pozostałości potrawiennych z układu pokarmowego.

Grupa doświadczalna:

 1. 82 szt. królików obu płci w wieku 35 dni
 2. do 77 dnia podawano eksperymentalną KZ z dodatkiem HUMAC Natur AFM w ilości 3kg na tonę KZ, jednocześnie był podawany preparat probiotyczny PROPOUL (2g na 10 szt.) w czasie od 35 do 49 dnia i od 63 – 70 dnia życia
 3. Pierwsze 3 dni po odstawieniu do systemu poideł był zwierzętom podawany CITROENZYMIX (5ml/10 l wody).

Grupa kontrolna

 1. 82 szt. królików obu płci w wieku 35 dni
 2. od 35 do 63 dnia podawano kontrolną KZ z kokcydiostatykiem – robenidyną (60 mg/kg KZ),
 3. po tym okresie była podawana tym zwierzętom ta sama KZ, ale już bez dodatku robenidyny

Pierwsze 3 dni po odstawieniu do systemu poideł był zwierzętom podawany zakwas FORAFORM (3 l/1000 l wody).

B) Eksperymenty na dorosłych samicach

Badane wskaźniki:

 • stan zdrowia samic i młodych,
 • średni ciężar nowo narodzonych królików,
 • liczba narodzonych królików – żywych i martwych,
 • śmiertelność do 1 tygodnia życia,
 • śmiertelność do odstawienia,
 • ciężar żywy przy odstawieniu

Grupa doświadczalna:

 • 20 szt. samic po wcześniejszych 2-3 miotach
 • ciężarnym samicom była podawana w ostatniej jednej trzeciej ciąży (tj. 21 dnia) doświadczalna karma KZ z wkomponowanym HUMAC Natur AFM (3 kg / tonę KZ), za jednocześnie tym samicom na tydzień przed i tydzień po wykoceniu podawano też preparat probiotyczny PROPOUL (2g/10szt.)

Grupa kontrolna:

 • 20 szt. samic po wcześniejszych 2-3 miotach
 • podawana standardowa KZ bez dodatku kokcydiostatyków

Wyniki

Podawanie preparatów najwyraźniej przejawiło się w następujących wskaźnikach:

 • większy ciężar żywo narodzonych królików
 • niższa śmiertelność do odstawienia 35 dni
 • wyższy ciężar przy odstawieniu
 • niższa całkowita śmiertelność królików 26
 • podaną procedurę z zastosowaniem preparatów można zastąpić zastosowaniem kokcydiostatyków w mieszankach paszowych ME
 • zasadniczo zmniejszyła się liczba Clostridii w treści jelita grubego u królików (predyspozycja do biegunek i ujawnianie się Clostridii), a wzrosła ilość laktobacilli i enterokoków.

Owce

owceWpływ preparatów PROGAL i HUMAC Natur AFM na wskaźniki reprodukcji u owiec, wzrost i śmiertelność jagniąt do odstawienia i po odstawieniu został sprawdzony w eksperymentalnych warunkach hodowli owiec w Trenčianskej Teplej, gdzie owce zostały podzielone na dwie grupy. Owce grupy doświadczalnej i kontrolnej zostały przed rozpoczęciem eksperymentu odrobaczone, a na podstawie wyników diagnostyki ultrasonograficznej ciąży została utworzona grupa doświadczalna a grupa kontrolna owiec (33 + 33 szt.). Obie grupy z punktu widzenia struktury stada i wieku były zbliżone do siebie, a podstawowa dawka paszy w obu grupach była jednakowa. Preparat PROGAL był podawany w grupie doświadczalnej owiec w dawce 2g/szt./dzień, przy czym preparat był dodawany do karmy zasadniczej dla owiec (200 g/szt./dzień przedostatni; 400 g/szt./dzień ostatni miesiąc ciąży, ewentualnie na początku laktacji). Początek podawania PROGAL-u był na około 2 miesiące przed oczekiwanym wykotem, zawsze w 1 tygodniu miesiąca. Preparat HUMAC Natur AFM (w ilości 3 kg na tonę paszy zasadniczej) był podawany doświadczalnej grupie owiec w ostatnim miesiącu przed planowanym wykotem.

Po wykotach owce obu grup zostały przeniesione razem z jagniętami do indywidualnych kojców. Jagnięta były następnie kolejno grupowane, przy czym została utworzona 1 grupa jagniąt kontrolnych i 1 i 1 grupa jagniąt doświadczalnych. Jagniętom z grupy doświadczalnej był podawany preparat PROGAL w dawce około 1 g/szt./dzień (był domieszany do mieszanki paszowej dla jagniąt). Wiek jagniąt na początku podawania PROGAL-u wynosił 7-15 dni. Preparat był aplikowany jagniętom grupy doświadczalnej nieprzerwanie podczas całego eksperymentu.

Stwierdzono, ze dodatek probiotyku i substancji huminowych w karmie owiec i ich jagniąt powoduje głównie przyspieszenie intensywności wzrostu w grupie doświadczalnej jagniąt w porównaniu z grupa kontrolną, która preparatu nie otrzymywała, i to do czasu odstawienia, a jeszcze wyraźniej zaraz po odstawieniu. Pozytywny wpływ zastosowania probiotyku wystąpił u jagniąt doświadczalnych przez ich mniejsze eliminowanie do czasu odstawienia, a szczególnie po odstawieniu. Większy procent eliminowania jagniąt grupy kontrolnej był spowodowany ich gorszym stanem zdrowia, w wyniku czego intensywność wzrostu była niewielka, jagnięta nawet traciły na wadze, co w końcu prowadziło do ich śmierci.

Podczas eksperymentu podawano 0,3% preparatu HUMAC Natur AFM, co stanowi dawkę niższą od zalecanej przez producenta, i nawet wtedy w grupie doświadczalnej osiągnięto lepsze kontrolowane wskaźniki, głównie w zakresie żywotności jagniąt, niż w grupie kontrolnej.

Przepiórka japońska

 przepiorkaPreparat HUMAC Natur AFM i probiotyczny preparat PROPOUL były równocześnie eksperymentalnie zastosowane również w hodowli przepiórek CVŽV w Nitre:

Grupa P – doświadczalna otrzymywała standardową karmę dla rozwijających się przepiórek w wieku do 28 dni, potem karmę dla dorosłych przepiórek zmieszaną z dodatkiem Humac Natur AFM 3 g na 1 kg mieszanki i PROPOUL 3 g na 50 sztuk na dzień – podawane 7 dni raz w miesiącu.

Grupa K – kontrolna otrzymywała standardową karmę dla rozwijających się przepiórek w wieku do 28 dni, potem karmę dla dorosłych przepiórek. Woda i karma – ad libitum dla obu grup.

Kontrolowane wskaźniki – śmiertelność w czasie do 10 dni – przyrost masy żywej do wieku 28 dni i 42 dni – nieśność – ciężar jaj – mikrobowy skład układu pokarmowego, zależności między wybranymi mikroorganizmami – własności reprodukcyjne – skład chemiczny i jakość mięsa – zdrowie zwierząt

Wyniki

 • niższa śmiertelność piskląt w wieku do 10 dni … P – 3,3 % K – 10,9 % – udowodniony wpływ na wzrost masy żywej w wieku 28 dni – wyraźnie większa nieśność % … P – 82,33 % K – 75,01 % – większy średni ciężar znoszonych jaj – szybsze pierzenie się – szybsze wejście w okres nieśności po pierzeniu się – stabilizowanie stanu zdrowia zwierząt
 • podawanie preparatów nie miało wpływu na skład chemiczny i jakość mięsa zwierząt – mikrobiologiczny skład treści jelit: w grupie doświadczalnej nie stwierdzono występowania Clostridium w treści jelit Bakterie kactobacillus są konkurencyjną mikroflorą dla Clostridium przy ich ilości w jelicie grubym 105 KTJ/g i więcej. Izolowanie Clostridium wynosi poniżej 10 KTJ/g przy karmie o wysokiej jakości!

Podsumowanie: naturalny preparat HUMAC Natur AFM i probiotyki mają wyraźny wpływ na:

 • stabilizację stanu zdrowia zwierząt w hodowli – zmniejszenie kosztów lekarstw – cykle bez potrzeby stosowania lekarstw… – niższa śmiertelność i brakowanie piskląt – zwiększenie przyrostów, lepsze wykorzystanie karmy – poprawa nieśności, poprawa jakości skorupek,
 • wpływ na jakość i wygląd pierza,
 • produkty o wysokiej jakości – mięso, jaja, bez pozostałości obcych substancji.